uchwały 2015

ARCHIWUM » uchwały 2015

Uchwała nr 1/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012
o zatwierdzeniu przyjęciu porządku obrad i wyborze przewodniczącego
i sprawozdawcy obrad.

 

 

Zebrani na I Walnym Zgromadzeniu w Krakowie w Klubie „Pod Gruszką”, przyjęli

Zaproponowany porządek obrad będący załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

Na przewodniczącego obrad wybrano……………………………

 

 

Na sprawozdawcę obrad wybrano………………………………..

 

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

 

Uchwała nr 2/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012
o zatwierdzeniu sprawozdania merytoryczno – finansowego oraz planów Stowarzyszenia na 2012 rok

 

 

Po wysłuchaniu sprawozdania merytoryczno finansowego oraz planów na 2013 przez Prezesa Zarządu Halinę Godecką Zebrani przyjęli / nie przyjęli, sprawozdanie merytoryczno- finansowe oraz planów na rok 2012 z zaznaczeniem, że jest to sytuacja wyjątkowa, ze zostało połączenie sprawozdanie merytoryczne z finansowym i planami na kolejny rok
i dopuszczalna tylko dlatego, że jest to początek naszej działalności bez wpływów finansowych do kwietnia 2012 i na początku rozruchu stron www., które w przyszłości będą jedyna formą głosowania.

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

Uchwała nr 3/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi

 

 

Zebrani na Walnym Zgromadzeniu jednogłośnie udzielają/ nie udzielają absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia z wykonania obowiązków za rok 2011.2012

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

Uchwała nr 4/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie powołania Członków Zarządu .

 

 

Po zapoznaniu się z listą kandydatów na Członków Zarządu. Lista kandydatów i osób wybranych są załącznikami do uchwały.

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

 

Uchwała nr 5/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie wyjątkowego trybu głosowań

 

 

Ze względu na wyjątkowy charakter Walnego i faktyczne rozpoczęcie działania strony www. zebrani zgadzają się, by przyjąć uchwały podpisami wszystkich obecnych i uznać za obowiązujące bez ustalania Quorum oraz dopuścić system głosowania internetowego do końca miesiąca. W roku przyszłym głosowanie będzie wyłącznie internetowe również na Sali obrad.

 

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

 

Uchwała nr 6/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie nagrody Stowarzyszenia

 

 

Zebrani wyrazili zgodę na przyznawanie przez Stowarzyszenie nagrody i zobowiązali Zarząd do zaproponowania nazwy, regulaminu i propozycji statuetki w ciągu 2 miesięcy od Walnego Zgromadzenia. Głosowanie na kandydatów, nazwę, regulamin odbędzie się drogą internetową.

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

 

Uchwała nr 7/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie wyboru Prezesa Zarządu na pełną kadencję

 

 

 

 

Zebrani wybrali na następna kadencję …………………………….

Na prezesa Zarządu. W załączeniu lista kandydatów

 

 

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

Uchwała nr 8/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie przyjęcia nowych Członków do Stowarzyszenia

 

 

Zebrani przyjęli w skład Członków, po przedstawieniu ich kandydatur przez Halinę Godecką nowych Członków według listy będącej załącznikiem do Uchwały

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 9/2012

I Walnego Zgromadzenia MSPDPiA z dnia  20 kwietnia 2012

w sprawie przyjęcia regulaminów i zasad działania Stowarzyszenia

 

 

Zebrani przyjęli/ nie przyjęli regulaminy i zasady działania Stowarzyszenia, które stanowią załącznik do Uchwały

 

 

 

 

 

 

Podpisy obecnych na Walnym:

 

Imię i nazwisko ……………………………………    podpis…………………………